Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Zakład Gospodarki Komunalnej w Karnicach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

NABÓR NA STANOWISKO KSIĘGOWEGO

=

Nabór na stanowisko urzędnicze księgowy w ZGK w Karnicach

 

Organizator: Zakład Gospodarki Komunalnej w Karnicach

1. Wymagania niezbędne:

1) spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych

     (tekst jednolity Dz. U z 2019 r. poz. 1282).

2. Wymagania dodatkowe:

1) wykształcenie  wyższe ekonomiczne

2) doświadczenie minimum dwa lata pracy w księgowości

3) znajomość regulacji prawnych w zakresie ustaw: o rachunkowości, o finansach  

    publicznych, o podatku od towarów i usług, o podatkach i opłatach lokalnych,
o samorządzie gminnym,

4) komunikatywność, umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, umiejętność

    pracy w zespole, samodzielność

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Prowadzenie księgowości w zakresie wydatków i dochodów zgodnie z obowiązującymi zasadami
i przepisami, dekretowanie dokumentów księgowych, nadzorowanie prawidłowego przebiegu przekazywania składników majątkowych oraz zasad inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych
i wyposażenia.

4. Informacja o warunkach zatrudnienia:

Praca umysłowa w znacznym stopniu samodzielna, zadania do wykonania zmienne, uzależnione od potrzeb, praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie (w zależności od ustaleń co do rozkładu dni pracy), , czas pracy jednozmianowy, od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:00
a 15:00, stanowisko pracy wyposażone w sprzęt biurowy, komputer, środki łączności.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami:

W miesiącu poprzedzającym ogłoszenie o zatrudnieniu wskaźnik zatrudnienia osób
z niepełnosprawnościami  w ZGK Karnice, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej
 i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 % ogółu zatrudnionych.

6. Wymagane (niezbędne) dokumenty i oświadczenia:

1) kwestionariusz osobowy kandydata ubiegającego się o zatrudnienie;

2) dokumenty poświadczające wykształcenie;

3) oświadczenie o posiadaniu:

a) obywatelstwa polskiego,

b) o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne

     przestępstwo skarbowe,

c) zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

d) o nieposzlakowanej opinii,

4) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a art. 9 ust. 2 lit. a RODO oświadczenie o wyrażeniu zgody na

    przetwarzanie przez administratora, którym jest Zakład Gospodarki Komunalnej

    w Karnicach, ul. Nadmorska 10, 72-343 Karnice, swoich danych osobowych zawartych
w dokumentach aplikacyjnych w celu prowadzenia naboru na stanowisko Księgowego

5) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, jest zobowiązany do złożenia wraz
 z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

7. Dodatkowe dokumenty:

1) list motywacyjny i cv;

2) inne dokumenty, oświadczenia potwierdzające dodatkowe wymagania.

8. Oferty zawierające wymagane dokumenty i oświadczenia należy przesyłać na adres:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Karnicach, ul. Nadmorska 10, 72-343 Karnice  lub dostarczyć osobiście pod wyżej wskazany adres w nieprzekraczalnym terminie do 11 lutego 2022 roku. (liczy się data wpływu do Zakładu)

9. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej https://bip.zgk.karnice.pl,  w zakładce „Ochrona danych osobowych”.

10. Pakiet informacyjny zawierający opis stanowiska pracy, formularz kwestionariusza osobowego kandydata oraz formularz wymaganego oświadczenia mogą Państwo otrzymać w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Karnicach.

Uwagi:

10. Dokumenty lub oświadczenia winy być podpisane własnoręcznie podpisane lub

    potwierdzone za zgodność z oryginałem.

 

Kierownik ZGK w Karnicach

po. Piotr Strojek

 

 

 

Klauzula informacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą
w Karnicach (72-343) przy ulicy Nadmorskiej 10, z którym można kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: zgk@karnice.pl.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@karnice.pl .

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

4) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych,
na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem.

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 22§1 Kodeksu Pracy spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Nabór na stanowisko urzędnicze księgowy.doc (DOC, 41.00Kb) 2022-01-28 11:16:34 201 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Klaudia Jankowska 28-01-2022 11:16:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Klaudia Jankowska 28-01-2022
Ostatnia aktualizacja: Klaudia Jankowska 28-01-2022 11:16:34